You are using an unsupported browser. Please upgrade or use a different browser

PSRA CL1-17

An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine
Foirm Tuairisceáin Léasa Tráchtála


Sonraí le tabhairt ar ais faoi alt 88 den Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011

(Is í sin an uimhir a fuarthas ó Chóras Ríomhstampála na gCoimisinéirí Ioncaim.Cuimsíonn sí 9 ndigit agus litir amháin)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Chun a chinntiú go gcomhlíontar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, aibhsítear ar an bhfoirm seo na rannáin nach bhfoilsítear - Foilsítear na rannáin go léir eile.

Cuid A - Seoladh na Maoine is Ábhar don Léas

(Baile Átha Cliath amháin)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid B - Sonraí an Tionónta

( fhoilseofar na mionsonraí seo)

Is ionann an Tionónta agus :

(De réir an léasa)
(más ann)

(Ní ghlacfar ach le huimhreacha amháin sa réimse seo - ná húsáid fleasca, spásanna ná lúibíní, etc.)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid C - Sonraí na Maoine is Ábhar don Léas


(Cuir tic leis an gceann cuí)
Maoin Mhiondíola
Maoin Oifige
Maoin Thionsclaíoch
Talamh Talmhaíochta
Eile

(ll-mm-bbbb)

Maoin Mhiondíola
Glan-achar Inmheánach m2
Úsáid Achair

(e.g. Urlár na talún, an 1ú Urlár etc.)

e.g. Miondíol, Oifig

(i Méadair Chearnacha)

(Má bhaineann)

*ITZA (I dTéarmaí Chrios A). Go bunúsach, tagraíonn ‘Crios A’ don achar d’áitreabh miondíola atá laistigh de dhoimhneacht 6.1 m ó aghaidh an tsiopa. Is é an fhoirmle ina leith sin (I dTéarmaí Chrios A) ná Iomlán Chrios A (leithead an tsiopa ag an tsráid x doimhneacht 6.1 méadar) + Crios B (leithead an tsiopa x 6.1 méadar ÷2) + Crios C (leithead an tsiopa x 6.1 méadar ÷4) + Crios D (leithead an tsiopa x an doimhneacht atá fágtha ÷8). Trí ITZA a úsáid, is féidir figiúr don phraghas sa mhéadar cearnach a lua don chíos, rud a fhágann go bhfuil sé níos fusa comparáidí cíosa a dhéanamh.

Maoin Oifige

Achar Urláir Oll-achar InmheánachGlan-achar Inmheánach
Maoin Thionsclaíoch

Achar Urláir Oll-achar InmheánachOll-achar Seachtrach

(Má bhaineann - i Méadair) M.

TALAMH TALMHAÍOCHTA
Úsáid ha ha ha
(e.g. Fálú, Draenáil, Athshíolú, Baint fálta, Aoladh, etc.)

(Sciobóil, Cróite, etc.)

Eile
Oll-achar Inmheánach m2
Úsáid Achair

(e.g. Urlár na talún, an 1ú Urlár etc.)

e.g. Miondíol, Oifig

(i Méadair Chearnacha)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid D - Sonraí maidir leis an Tréimhse Léasa, Scor Léasa agus Athbhreithnithe

bliain
(ll-mm-bbbb)
(más difriúil lena bhfuil thuas) (ll-mm-bbbb)
Athbhreithniú Cíosa
(e.g. Gach bliain, gach 5 bliana, gach 10 mbliana)
An bhfuil Tréimhse Saor ó Chíos ann i dTús an Léasa?
(i míonna)
An bhfuil Tréimhse Bhreise Saor ó Chíos ann?

An bhfuil Clásal Scoir ann sa Léas?

An bhfuil Tréimhse Fógra ann?

An bhfuil Pionós ann?

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid E - Sonraí maidir le Cíos agus Feistiú

Cad é an Cíos Bliantúil a Comhaontaíodh?
(gach mí, gach ráithe, gach sé mhí, eile)
An bhfuil sé amhlaidh gur íoc an Tionónta Comaoin Chaipitiúil (Préimh) i dTús an Léasa? (e.g. Íocaíocht a dhéanamh mar dhreasacht leis an léas a thógáil.)
An bhfuil sé amhlaidh go bhfuair an Tionónta Comaoin Chaipitiúil (Préimh) i dTús an Léasa? (e.g. Íocaíocht a fháil mar dhreasacht le dul isteach sa léas.)
An bhfuil sé amhlaidh gur íoc an Tionónta Ranníoc Caipitiúil i dTús an Léasa?
(e.g. Íocaíocht a dhéanamh as nasc le seirbhísí, as oibreacha tógála, etc.)
An bhfuil sé amhlaidh go bhfuair an Tionónta Ranníoc Caipitiúil i dTús an Léasa?
(e.g. as nasc le seirbhísí, as oibreacha tógála, etc., ar íocadh astu thar ceann an tionónta.)
An bhfuil sé amhlaidh gur tabhaíodh aon chostais feistithe?
An bhfuil sé amhlaidh gur tugadh aon lacáiste as am feistithe?
(e.g. Tréimhse atá saor ó chíos, íocaíocht airgid thirim, etc.)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid F - Muirir agus Costais Eile

An bhfuil Muirear Seirbhíse Iníoctha?
Conas a Ríomhtar é?
 
An bhfuil Árachas Foirgnimh Iníoctha?
Conas a Ríomhtar é?
 
An bhfuil sé amhlaidh go Rátáiltear an tÁitreabh ar Leithligh?
 
An bhfuil an Tionónta Freagrach as Deisiúcháin?
Tabhair sonraí:
Bonn an Ranníoca :
 

Cuid G - Sonraí Eile - (Neamhéigeantach)

( CUIR FAISNÉIS RÚNDA/PHEARSANTA AR ÁIREAMH - FOILSEOFAR NA MIONSONRAÍ SEO)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid H - Sonraí faoin duine atá ag cur na Foirme Léasa Tráchtála isteach

( fhoilseofar na mionsonraí seo.)

(Ní ghlacfar ach le huimhreacha amháin sa réimse seo - ná húsáid fleasca, spásanna ná lúibíní, etc.)

Dearbhú

Dearbhaím gur fíor agus iomlán ar fad atá an fhaisnéis atá tugtha sa tuairisceán seo agus tuigim go hiomlán gur cion é faisnéis atá míchruinn nó míthreorach a chur ar fáil d’aon ghnó.

Ainm: Dáta: (ll-mm-bbbb)

Priontáil cóip agus Coinnigh í do do thaifid.

cheanglaítear ort cóip den fhoirm chomhlánaithe a chur sa phost chuig an Údarás Rialála Seirbhísí Maoine.

Seiceáil gur ceart atá na mionsonraí ar fad sula gcuireann tú an fhoirm isteach.

Caithfidh an tÚdarás um Rialála Seirbhísí Maoine leis an t-eolas agus na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil dúinn mar eolas iontaofa, de réir an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018. Ní roinnfear an t-eolas a chuirtear ar fáil don Údarás um Rialála Seirbhísí Maoine ach le heagraíochtaí faofa eile, de réir an tAcht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil) 2011. Is féidir teacht ar téacs iomlán Polasaí Cosaint Sonraí an tÚdarás um Rialála Seirbhísí Maoine ar ár suíomh idirlín, http://www.psr.ie

Eiseofar admháil ríomhphoist ón Údarás ar an bhfoirm chomhlánaithe a fháil go rathúil.