You are using an unsupported browser. Please upgrade or use a different browser

PSRA CL1-17

An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine
Tuairisceán Nua Léasa Tráchtála


Sonraí le tabhairt ar ais faoi alt 88 den Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011

(Is í sin an uimhir a fuarthas ó Chóras Ríomhstampála na gCoimisinéirí Ioncaim.Cuimsíonn sí 9 ndigit agus litir amháin)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Déan cinnte de go bpriontálann tú cóip den fhoirm do do thaifid sula gcuireann tú isteach í

Cuid A - Seoladh na Maoine is Ábhar don Léas

(Baile Átha Cliath amháin)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid B - Sonraí an Tionónta

Is ionann an Tionónta agus :

(De réir an léasa)
(más ann)

(Ní ghlacfar ach le huimhreacha amháin sa réimse seo - ná húsáid fleasca, spásanna ná lúibíní, etc.)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid C - Sonraí na Maoine is Ábhar don Léas


(Cuir tic leis an gceann cuí)
Maoin Mhiondíola
Maoin Oifige
Maoin Thionsclaíoch
Talamh Talmhaíochta
Eile

(ll-mm-bbbb)

Maoin Mhiondíola
Glan-achar Inmheánach m2
Úsáid Achair

(e.g. Urlár na talún, an 1ú Urlár etc.)

e.g. Miondíol, Oifig

(i Méadair Chearnacha)

(Má bhaineann)

*ITZA (I dTéarmaí Chrios A). Go bunúsach, tagraíonn ‘Crios A’ don achar d’áitreabh miondíola atá laistigh de dhoimhneacht 6 m ó aghaidh an tsiopa. Is é an fhoirmle ina leith sin (I dTéarmaí Chrios A) ná Iomlán Chrios A (leithead an tsiopa ag an tsráid x doimhneacht 6.1 méadar) + Crios B (leithead an tsiopa x 6.1 méadar ÷2) + Crios C (leithead an tsiopa x 6.1 méadar ÷4) + Crios D (leithead an tsiopa x an doimhneacht atá fágtha ÷8). Trí ITZA a úsáid, is féidir figiúr don phraghas sa mhéadar cearnach a lua don chíos, rud a fhágann go bhfuil sé níos fusa comparáidí cíosa a dhéanamh.

Maoin Oifige

Achar Urláir Oll-achar InmheánachGlan-achar Inmheánach
Maoin Thionsclaíoch

Achar Urláir Oll-achar InmheánachOll-achar Seachtrach

(Má bhaineann - i Méadair) M.

TALAMH TALMHAÍOCHTA
Úsáid ha ha ha
(e.g. Fálú, Draenáil, Athshíolú, Baint fálta, Aoladh, etc.)

(Sciobóil, Cróite, etc.)

Eile
Oll-achar Inmheánach m2
Úsáid Achair

(e.g. Urlár na talún, an 1ú Urlár etc.)

e.g. Miondíol, Oifig

(i Méadair Chearnacha)

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid D - Sonraí maidir leis an Tréimhse Léasa, Scor Léasa agus Athbhreithnithe

bliain
(ll-mm-bbbb)
(más difriúil lena bhfuil thuas) (ll-mm-bbbb)
Athbhreithniú Cíosa
An bhfuil Tréimhse Saor ó Chíos ann i dTús an Léasa?
(i míonna)
An bhfuil Tréimhse Bhreise Saor ó Chíos ann?

An bhfuil Clásal Scoir ann sa Léas?

An bhfuil Tréimhse Fógra ann?

An bhfuil Pionós ann?

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid E - Sonraí maidir le Cíos agus Feistiú

Cad é an Meánchíos Bliantúil a Comhaontaíodh thar an Tréimhse go dtí an Chéad Athbhreithniú? *
(* Mura bhfuil aon athbhreithniú ann, luaigh an meánchíos bliantúil ar feadh fhad an léasa)
(gach mí, gach ráithe, gach sé mhí, eile)
An bhfuil sé amhlaidh gur íoc an Tionónta Comaoin Chaipitiúil (Préimh) i dTús an Léasa?
An bhfuil sé amhlaidh go bhfuair an Tionónta Comaoin Chaipitiúil (Préimh) i dTús an Léasa?
An bhfuil sé amhlaidh gur íoc an Tionónta Ranníoc Caipitiúil i dTús an Léasa?
(e.g. as nasc le seirbhísí, athruithe struchtúrtha, etc.)
An bhfuil sé amhlaidh go bhfuair an Tionónta Ranníoc Caipitiúil i dTús an Léasa?
(e.g. as nasc le seirbhísí, athruithe struchtúrtha, etc.)
An bhfuil sé amhlaidh gur tabhaíodh aon chostais feistithe?
An bhfuil sé amhlaidh gur tugadh aon lacáiste as am feistithe?

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid F - Muirir agus Costais Eile

An bhfuil Muirear Seirbhíse Iníoctha?
Conas a Ríomhtar é?
 
An bhfuil Árachas Foirgnimh Iníoctha?
Conas a Ríomhtar é?
 
An bhfuil sé amhlaidh go Rátáiltear an tÁitreabh ar Leithligh?
 
An bhfuil an Tionónta Freagrach as Deisiúcháin?
Tabhair sonraí:
Bonn an Ranníoca :
 

Cuid G - Sonraí Eile

** Comhlánaigh na Réimsí Riachtanacha go léir. **

Cuid H - Sonraí faoin duine atá ag cur na Foirme Léasa Tráchtála isteach

(Ní ghlacfar ach le huimhreacha amháin sa réimse seo - ná húsáid fleasca, spásanna ná lúibíní, etc.)

Dearbhú

Dearbhaím gur fíor agus iomlán ar fad atá an fhaisnéis atá tugtha sa tuairisceán seo agus tuigim go hiomlán gur cion é faisnéis atá míchruinn nó míthreorach a chur ar fáil d’aon ghnó.

Ainm: Dáta: (ll-mm-bbbb)

Seiceáil gur ceart atá na sonraí ar fad sula gcuireann tú an fhoirm isteach

Caithfidh an tÚdarás um Rialála Seirbhísí Maoine leis an t-eolas agus na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil dúinn mar eolas iontaofa, de réir an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018. Ní roinnfear an t-eolas a chuirtear ar fáil don Údarás um Rialála Seirbhísí Maoine ach le heagraíochtaí faofa eile, de réir an tAcht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil) 2011. Is féidir teacht ar téacs iomlán Polasaí Cosaint Sonraí an tÚdarás um Rialála Seirbhísí Maoine ar ár suíomh idirlín, http://www.psr.ie